DILI----Centru treinamentu futebol Young Man Cristy Asosiation (YMCA) sei hasoru defikuldade atu hala’o sira nia atividade. Klubu YMCA hahu hari’i iha krisis 2006 husi Chibasy ema Japaun, ne’ebe iha momentu ne’eba nia hanesan koordenador voluntariu ba refujiadus iha Dom-Bosco Comoro.

Koordenador programa no  treinador centru treinamentu futebol klubu YMCA, Jeronimo Henrique Baptista hatete, Chibasy hamutuk ho kolega sira iha intensaun hakarak halakon sofre sentidu ne’ebe akontese ba labarik ho idade ki’ik nia haree, entaun sira hakarak anima labarik sira liu husi desportu futebol no hetan suporta husi Primeira Dama Kristy Sword Gusmao tempu ne’eba, maibe tanba antes Chibasy adapta hela aktividade ne’e entaun  Chibasy bolu nia atu servisu hamutuk hodi  estabelese organizasaun YMCA iha Timor-Leste. 

“Entaun nia bolu hau atu servisu hamutuk ho nia hanesan voluntariu ba organijasaun YMCA durante tinan ida. Iha momentu ne’e ami rua servisu hamutuk, no nia husu hau atu kria planu hodi halo atividade ba YMCA nian para bele inagura Centru YMCA ne’ebe agora establiza ona iha Tasi Tolu,” Jeronimo informa. Programa ne’ebe nia hahu mak relasiona ho programa rekonsiliasaun komunitaria entaun prepara atividade turnamentu futebol husi YMCA ho tema, “rekonsiliasaun”. Depois de ida ne’e komesa halo planu hodi fo treinu ba treinamentu futebol, maibe tuir sistema organizasaun YMCA ne’ebe estabelese iha mundu  katak, aktividade futebol maske fo treinamentu maibe la to profesional (basic), ho objektivu atu anima laos atu prepara ba futuru.

“Iha momentu ne’eba hau esforsu komesa husi 2007 ate agora, foin iha tinan 2010 mak parte federasaun foin rekonhese ami, i hau mos hasoru dezafius tanba ho sistema YMCA katak bola labele sai boot liu, depois de tinan rua hau foin iha hau nia direktur no Chibasy sai fali hanesan advaiser ami nian.” Jero hatutan, durante tinan rua resin centru treinamentu futebol YMCA konsege produs jogador ho koalidade diak to tama ba selesaun nasional hodi partisipa iha eventu internasional. Ida ne’e sai apresiasaun boot ba YMCA, iha tinan 2010 komesa federasaun fo fiar mai YMCA.

Agora centru treinamentu YMCA konsege produs jogador hamutuk 22 pessoas komesa husi selesaun nasional sub-15, sub 16 to sub-19. “Aktividade ne’ebe permeiru  hau planu la ses husi Dom-Bosco, tanba relasiona ho Dom-Bosco Cup, Auxiliadora Cup entaun bola mak sai priodade  liu ba hau, Dom-Bosco sai hanesan matadalan ba hau hodi konsege hamosu inisiativa ida ne’e hamtuk ho kolega sira, programa annual YMCA mak ho naran,  YMCA Peace Came ne’ebe tinan-tinan sempre halao,” dehan Nia ba Jornalista BT wainhira hasoru malu iha edifisiu Igreja Comoro São Pedro, kuarta (18/02).

Eventu ne’ebe durante jogador Senior klubu YMCA partisipa mak hanesan Tasa Presidente no konsege sai hanesan millior ekipa, Dili Weste Cup, Asosiasaun Cup, Auxiliadora Cup ho Dom-Bosco Cup, no ba jogador Sub- 12 ho sub-14 tinan-tinan centru  treinamentu futebol YMCA sempre loke turnei hodi komemora loron 20 de Augustu no 30 de Augustu, inklui ba partisipa Taxa Primeira Dama ho rejultadu terseiru lugar, i klubu YMCA sempre hakarak buka hodi asesu ba partisipa eventu nasional.

Jero imforma, klubu YMCA hahu harii ho defikuldade, ate agora mos sei imfrenta defikuldade husi fundador timor oan sira, mais sira la lakon esperansa maske hasoru obstaklu no nafatin iha vontade. Ho inisiativa ne’ebe sira iha kontinua esforsu hodi hatama karta ba SEJD komesa iha tinan 2012 para atu hetan apoiu hanesan mos klubu sira seluk maibe ate agora laiha rezultadu husi SEJD.

“Hau rasik inklui kolega nain rua wainhira tuir formasaun konaba treinador iha Fundasaun Real Madrid ami hetan valor ne’ebe aas liu husi total partisipantes hamutuk 60, lolos ne’e ami bele sai treinador iha Fundasaun Real Madrid maibe tanba ami iha sentru rasik, entaun hau aprezenta katak ami nafatin kaer ami nia sentru, no halo negosiu ho Fundasaun Real Madrid inklui SEJD hodi halo parseiru, maibe to agora laiha rezultadu,” nia lamenta. (BT)