DÍLI—Negosiante Merkadu Manleuana la sente iha mudansa maske governu monta internet iha merkadu refere. Estadu monta internet atu atrai konsumidór sira mai hola sasán iha ne’e maibé sei nafatin ema la mai sosa sasán.  “Ami nia hakarak ne’e estadu muda maluk negosiante sira ne’ebé maka mai sei fa’an produtu iha fatin seluk atu nune’e ema hotu konsentra mai hola produtu ka sasán iha merkadu ida de’it. Ida ne’e maka eziji ba Governu,” Etelbina Pinto hanesan vendedora produtu lokál no mós fa’an obralan informa ba BT iha Merkadu Manleuana, Segunda (1/04). Comments ()

DILI- Maun ho alin, Jacob de Araujo, otas tinan 18, Brigido de Araujo (16). Sira na’in rua loloos sei ativu deit iha eskola hanesan nia maluk sira otas nebe ativu eskola. Maibe problema uma laran hosi sira nia inan no aman, obriga sira na’in rua ativu ho gerobak tama kintu kantu buka kalen-aat (bekas kemasan) hodi fa’an no hetan osan sustenta familia. Comments ()

DÍLI—Sales Ezekutivu Retail Pertamina Díli, Ida Bagus Ru Adhi Atma Wiguna ba jornalista BT iha nia knaar fatin, Tersa (26/03) liu-ba hateten sira teste ba gazolina no solar iha laboratorium molok fa’an mina ba SPBU (Stasium Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum). Bagus informa, sira halo ida ne’e tanba mina balun tama illegál no mina balun kahur bee. Pertamina nia sistema ne’e uluk kedas halo. Comments ()

DÍLI—Sekretáriu Estadu Água, Saneamentu no Urbanizasaun (SEASU), Elias Pereira Moniz hateten iha tempu badak sira sei halo sistema sosializasaun ba dekretu lei númeru 4/2004 no diploma ministeriál númeru 1/2008 atu nune’e implementa tarifa ba bee-moos.Objetivu husi implementasaun tarifa ne’e, nia dehan, atu hadi’a sistema bee-moos. Tuir nia, ne’e hanesan projetu pilotu no zona 3 maka sei implementa uluk. Comments ()

DÍLI—Sesta (22/03) liu-ba, Timor Leste selebra loron mundiál bee-moos iha Servisu Água no Saneamentu (SAS), Caicoli, Díli. Xefi Globál ba programa bee, saneamentu no ijiene husi UNICEF, Sanjay Wijesekera hateten, globalmente iha estimasaun katak, labarik sira ho tinan lima mai kraik rihun 2 mate tanba hetan moras diárea. Loro-loron husi sira iha na’in 1.800 mate iha ligasaun ho bee, saneamentu no ijiene. Comments ()

Kontaktu Ami

Rua Sebastião da Costa, Kolmera, Dili, Timor-Leste
Editorial: [email protected]
Business: [email protected]
Nú Tel: (+670) 7738 0011 || 7723 3549

Fatin Publisidade