DÍLI----Parlamentu Nasionál Aprova Orsamentu Privativu ho montante $14.604.224 ba tinan 2022 ho rezultadu votasaun finál Global Afavor-45, Kontra-zero, abstensaun-11. Tuir Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Longuinhos Guterres, Hatete, Orsamentu privativu Parlamentu Nasional nian ohin hetan aprovadu atu oinsa ba nesidade iha Tinan 2022 tanba Orsamentu Privativu ne’e fahe ba kategoria lima (5).

“Orsamentu Privativu Parlamentu Nasionál bá tinan 2022 kontein Previvizaun ida ba Despesas ne’ebé sei realiza iha ambitu Orsamentu Estadu Entre 1 Janeiru to’o 31 Dezenbru 2022 no mós Estimativas ba Reseitas hodi finansia Despesa durante Periodu Ne’e Previzaun Ba Despesas no Reseitas ba Tinan 2022 hamutuk $14.604.224,” Hateten Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Longuinhos Guterres iha sala Plenaria, Segunda (11/10).

Enkuantu, Sekretaria Jerál Parlamentu Nasionál, Adelino Afonco de Jesus, Hatutan, Orsamentu ba programa Salario Bensimentu $5.600.959 ne’e ba Programa Pagamentu Salario Deputadu, salario funsionario, abonos aparesentasaun. Nia dehan, Alokasaun orsamentu ba kategoria saláriu no vensimentu hamutuk US$ 5.600.959 ka sae 0,3% kompara ho orsamentu 2021. Medidas principais iha alokasaun orsamentu ba kategoria ida ne’e hodi finansia.

Tuir mai, Alokasaun orsamentu ba kategoria bens no servisu hamutuk US$6570.406 21, sae 6,2%. Orsamentu alokadu ba kategoria ida ne’e hodi suporta atividade principais lima, Promove lasu amizade ho nasaun ka organizasaun internasionál sira ne’ebé Parlamento Nasionál halo kooperasaun, Fiskalizasaun ba Programa Governu no Orsamentu ho estimasaun, Pagamentu ba assessores nasionál no intemasionál, Komemorasaun 20 anos CRDTL, Ba formasaun no seminarius.

Depois, Alokasaun orsamentu ba kategoria transferéncia públika alem de hodi financia subvensaun anual ba bankada parlamentares sira ho orsamentu US$1.462.000 prove mos atividade kooperasaun entre PN ho RTTL,EP ba alargamentu frekuensia radio PN hamutuk US$90.000. Kompara ho orsamentu 2021 iha redusaun 6,5%.

Alende ne’e, Despesas ba kapitál menor inklui akizisaun ba veikulo sira, mobiliariu no ekipamentu moveis sira seluk. Ba tinan 2022 preve orsamentu hamutuk US$630.859.000 ka tun 6,8° kompara ho dotasaun 2021. Medidas principais ne’ebe konsidera iha alokasaun orsamentu ne’e refere ba tolu.

Ikus mak, Kapitál Desenvolvimentu La iha alokasaun orsamentu $250.00 ba kategoria kapitál dezonvolvimentu ba tinan 2022, maibé Parlamento Nasionál sei kontinua nafatin esforsu hodi realiza konstrusaun edifisiu foun PN hodi hahu halo dezenu ba Edifisiu Permanente PN ne’ebé nia orsamentu sei konsentra iha Fundo Infraestrutura.

Iha sorin seluk, deputadu Bankada PD, Antonio da Conseição, Hatutan, Halo proposta atu halo edifisiu foun Parlamentu nian laos la aseita maibé bele tinan oin de’it, bele Proposta ne’e Retirada. “Proposta ida halo edifisiu foun ne’e ha’u la dehan atu halo edifisiu foun, sertamentamente ita hotu hakarak maibé ita hare’e ba tempu ita hakarak tinan oin, maibé buat sira ne’e hotu bele implika ita servisu sira,” Haktuir, deputadu Bankada PD, Antonio da Conseição.

Deputadu hatutan, Fim do anu ita tenke iha kondisaun importante atu dignifika, tempu para tau konsiderasaun atu estatutu ho ita-nia representasaun do estadu, tan ne’e mak hola kareta ida atu dignifika estadu, tanba estadu ne’e mak sa’e duni, laos tanba ha’u deputadu ne’e mak sa’e. (BT)