ILIOMAR----Xefí Suku Ailebere, Libernito Gomes, Relata, Programa husi VIII Governu Konstituisionál kona ba Uma Kb'it Laek (UKL) fó benefísiu tebés ba komunidade sira, tanbá programa ida ne'e iha duni rezultadu ne'ebé mak povu hatene no senti liliu ba povu kbiit la’ek sira.

“Programa husi VIII Governu Konstituisionál relasiona ho Uma Kb'it Laek (UKL) ne'e fó benefisiu tebés ba komunidade Kb'it Laek sira, benefisiu ne'e, tanbá sira benefisiariu ida atu hela uma ne'e di'ak tebés ba sira nia moris,” Hateten Xefí Suku Ailebere, Libernito Gomes liu husi Via Telefone ba Jornalista sira, Segunda (11/10).

Nia Htautan, Programa ne’e iha duni benefísiu tebés, tanbá bainhira iha uma mutin ida parese ita nia komunidade sira laiha kbi'it no laiha forsa, nune’e programa Governu nian ne’ebé maka iha, ita mak nu'udár sira nia matadalan ba Governu no Estadu hodi fó apoiu bainhira iha programa Governu nian iha.

Tuir Observasaun Xefí Suku Ailebere ba Benefisiáriu na'in tolu durante moris mai ne'e susár atu hetan osan hodi kontrui Uma mutin ida iha sira nia moris, nune'e Autoridade Komunitaria deside no tuir valor ne'ebe mak Autoridade komunitaria foti ne'e merese hetan Uma Kb'it Laek (UKL). “Uma Kb'it Laek (UKL) iha Suku Ailebere, Postu Administrativu Iliomar, Munsipiu Lautem dadaun ne'e nia progresu no servisu namanas hela, tanbá Suku Ailebere nian hetan uma tolu iha Aldeia Heitali,” Dehan nia.

Nia dehan, Benefisiáriu sira iha Aldeia Heitali ne'ebé mak hetan Uma Kb'it Laek (UKL) hamutuk na'in tolu, kompostu husi Crispin Dos Santos, Rozita Fernandes no Junito Pinto, nune’e observasaun Xefí Suku Ailebere nian iha terenu nota katak, progresu la'o nafátin, tanbá parte husi benefisiáriu husi Junito Pinto nian komesa hada batako to'o Sanulu resin ona no dapur nia fondasi mós komesa harii ona.

Alende, Benefisiáriu ida husi Rozita Fernandes nian, ne'e mós hada batako to'o Sanulu resin ona, ateiru no fondasi mós hotu ona, ba fali Benefisiáriu husi Crispin da Costa nian ne'e mós fondasi sinta iha kraik mós fui hotu no Airin mós harii hotu ona. “Téknikamente bainhira projeitu ne'e la'o, ita nia komunidade sira ne'ebé mak iha abilidade ruma ida ne'ebé mak iha hanesan Badaen iha Iliomar utiliza ida ne'e, la'os manan osan bot, maibé pelu menus kontratu ne'ebé mak iha,” Esplika nia.

Nia relata, Ba badaen sira ne'ebe mak atu konstrui Uma Kb'it Laek (UKL) ne'e foti iha Suku Ailebere laran, badaen sira kontratu ho UKL ne'e hamutuk Mil $2,760, ba Uma ida, atu konstrui uma ba benefisiáriu sira ne'ebé mak hetan. “Programa UKL fó benefísiu tebés ba komunidade sira, tanbá material lokál ida ne'ebé mak riku soin husi Suku no Aldeia nian bele uza balun, maibé ida ne'ebé mak laiha ita sosa iha fátin seluk, hanesan Fatuk ne'e rekursu ida husi Suku nian bele uza ida ne'e, maibé karik laiha ita bele buka iha fátin seluk, hodi konstrui uma ba Kb'it Laek sira,” Afirma nia. (BT)