DÍLI----Direktor Diresaun Nasionál Pprevensaun Konflitu Komunitariu (DNPKK) Antonio Viegas, Hatete, Ohin Sekretariu Estadu Protesaun Sivil (SEPS) liuhusi Diresaun Nasionál Pprevensaun Konflitu Komunitariu (DNPKK) hamutuk ho UN-Women hala’o Sensiabilzasaun matadalan mediasaun sensivel ba jeneru ne’e importante ba estudante universidade sira atu oinsa sira bele komprende di’ak referensia hodi dezenvolve konflitu sira tanba sira mak hanesan autor atu lori Dezenvolvimentu ba Sosiedade sira.

“Sensiabilizasaun Sensivel ba jeneru loron ohin ne’e importante tebes ba Estudante Universidade sira, pelumenus sira mak sai hanesan autor oinsa atu lori dezenvolvementu ba sosiedade sira, entaun saida mak tenki hatene husi ne’e, entaun ami mós aprezenta matadalan ida ne’ebé mak husi ami nian atu hato’o ba sira atu komprende di’ak oinsa mak bele halo referensia oinsa atu dezenvolve konflitu sira,” Hateten Direktor DNPKK Antonio Viegas ba jornalista sira iha salaun Luz Clarita Akait Dili, Segunda,(11/10).

Nia hatutan, Liga ho mata-dalan ohin ne’e mak matadalan ne’ebé mak Sensivel Ba Jeneru no mata-dalan hetan aprovasaun tiha ona husi Primeiru Ministru, uza oinsa atu halo introdusaun ba iha Universidade sira no Komunidade sira hotu oinsa lao nafatin. “Ohin iha Universidade haat mak hanesan UNDIL, UNPAZ, UNITAL no UNTL mak tuir, rua sei iha dalan no rua de’it mak foin iha ne’e, UNITAL ho UNTL de’it, sei iha kontinuasaun, kada Universidade iha ema nain-5, maibé ami sei esforsu nafatin ba oin sei husu barak liu tan, atu sira bele hatene liu tan kona ba liga Sensivel ba Jeneru,” Dehan nia.

Nia dehan, Mata-dalan importante, tanba ne’e gratuita, hanesan ohin hatete ona ne’e gratuita ba atendimentu ba se de’it liliu ba kbi’it la’ek no mós ba sira ne’ebé mak la iha posibilidade atu bele lori sira nia kazu ba oin, entaun ida ne’e hakarak uza sira hakarak koopera oinsa atu rezolve sira nia problema rasik.

“Ami hare’e liu ba Munisipiu hanesan dili risku Konflitu Primeiru, ita mós fronteira ho maliana no mós Suai, hanoin ida ne’e de’it liliu ita hare’e joventude sira mak liga mós ba Arte Marsiais, maibé agora komesa redus ona agora dadaun hanoin hala’o nafatin ida ne’e uza Aproximasaun maximu ba rezolve problema sira ne’e,” afirma nia.

“Dili laran hahu ba oin ami sei rezolve liga joventude sira no mós iha Fronteira ami sei rezolve, tanba ita hotu hatene katak agora isu deha tama sai Fronteira ne’e hanesan arte marsiais, entaun oinsa mak ami aproxima sira atu rezolve problema sira ne’e.Munisipiu Dili iha Bairo Komoro, Bekora kuaze atu hanesan liliu iha parte Kuluhun no mós iha Bebonuk tesik ba parte komoro kuaze konflitus,” Haktuir nia.

Iha sorin seluk, Analista Programa Feto Paz no Seguransa Un-Women, Leonesia Tecla Da Silva, Hatutan, Un-Women Parseria ho Ministeriu Interior liliu Sekretariu Estadu Protesaun Sivil atraves husi DNPKK kuaze tinan sanulu resin ona, bu’at ne’ebé mak Un-Women hakarak atu hametin liu sira nia kooperasaun liga ho mata-dalan Mediasaun Sensivel Ba Jeneru.

“Un-Women Parseria ho ministeriu interior liliu Sekretariu estadu protesaun sivil atraves husi DNPKK kuaze tinan sanulu resin ona, bu’at ne’ebé mak Un-Women hakarak atu hametin liu sira nia kooperasaun hamutuk ho ministriu interior SEPS ho DNPKK liu-liu liga ho atu sensiabiliza matadalan mediasaun sensivel ba jeneru,” Haktuir Analista Programa Feto Paz no Seguransa Un-Women, Leonesia Tecla Da Silva.

Nia relata, Foka mós ba Dezenvolvimentu Resolusaun Segurasan Nasionál Unidas nian iha Timor-Leste liu-liu kona ba afeta Taxa Seguransa, agora liga ho Mata-Dalan Mediasaun Sensivel ba Jeneru ne’ebé mak ohin atu fahe ba Universidade haat hanesan UNDIL, UNPAZ, UNITAL no UNTL, hanoin hela katak dala barak estudante sierra mós halo sira nia papel.

“Hanesan ema akademista ema hotu hanoin hela katak estudante mós iha kbi’it, sira abilidade atu bele fasilita no fó apoiu ba lider kominitarius sira iha prevensaun no resolusaun konflitu, entaun ami hanoin katak mata dalan mediasaun sensivel ba jeneru ne’e di’ak ba estudante sira atu bele iha konesimentu oitoan liu-liu oinsa atu bele hakbi’it papel mediadora sira,” Hakotu nia. (BT)