DÍLI----Diretor Ensinu Basiku Central (EBC) 10 de Dezmbru Calistro A. Guteres, Hatete, azeia Eskola EBC 10 de dezmbru serteza rona informasaun klaru husi Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu hodi deside data fiksu ba ezame Nasional, maibé EBC 10 de dezembru Prepardu no Prontu hodi simu Ezame Nasionál.

“Ba ezame nasionál too ohin loron ami sedauk iha informasaun ne’ebé klaru, tanba tuir informasaun ne’ebé ami rona fora husi informasaun formal katak Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) sei mantein nafatin kalendariu tuan, maibé eskola sempre preparadu no professor ba disiplina sira ohin ha’u lori sira ida-idak nia fatin fo ona informasaun ba sira no professor sira mos resposta katak ami prontu bainhira deit no kualker tempu ami bele prontu para atu bele inkamina material mai iha administrasaun. tanba ne’e mak eskola bele hatete katak prontu para atu bele submete ba ezame nasionál, tanba rezumu ne’ebé antes MEJD enkamina mai eskola ida-idak husi ida ne’e mos fahe ona rezumu material balun durante sira Konfinamentu Obrigatoriu (KO) iha uma,” Hateten Diretor EBC 10 de Dezmbru Calistro A. Guteres, ba jornalista sira iha nia knar fatin EBC 10 De Dezmbru Díli, Tersa (05/10).

Nia hatutan, Material sira ne’ebé mak ladun MEJD prepara rezumu matein no dadaun ne’e parte pedolijia adjuntu diretor sei distribui hela ba alunus sira no professor sira ba rezumu sira ne’ebé MEJD prepara ida ne’e material sira ne’ebé durante iha KO no Serka sanitaria (SS) MEJD prepara bele fasilita eskola hotu-hotu atu nun’e bele fahe ba alunus sira hodi nune’e sira estuda bele prepara ba ezame nasionál.

“Material sira ne’ebé ohin ha’u hare material sira ne’ebé distribui ba eskola ne’e rezumu material sira ne’ebé liliu preparasaun ba ezame nasionál, tanba ne’e mak eskola bele hatete katak prontu para atu bele submete ba ezame nasionál, sei MEJD mak mantein nafatin kalendari tuan signifika katak ezame ne’e monu iha dia 18 Outubru ba ezame nasionál maibé se iha alterasaun ami mos hein too ohin meudia ida ne’e ha’u sei hein sedauk iha informasaun ruma kona ba alterasaun ne’e muda fali bas a fulan, sa data ne’e sedauk hatene,” Dehan nia.

Nia dehan, Material sira ne’ebé professor sira fo nomos aumenta tan husi MEJD dadaun ne’e distribui ona ba sala ida-idak bele reforsa ona katak sira bele submete ezame nasionál, Agora ida fila fali mak it abele preparaun material bele barak maibé fila fali ba alunus sira sira bele prontu para atu bele estuda, prontu para sira bele prepera sira nia an para atu bele submete ba ezame nasionál tantu ita nia preparasaun ne’e bele maximu maibé fila fali ba alunus ida-idak.

Nia Esplika, Tuir ami-nia hanoin katak ne’e fo impaktu tanba material sira lolos ne’e rezumu material sira ne’ebé eskola distribui ona ba alunus sira ne’e tenki professor no profesora a disiplina sira professor ne’ebé knar tomak ba material ne’e tenki tama tuir para depois halo revizaun material katak material ida ne’e mak eskola fo ona, ida ne’e mak foun ba estudante sira no sira sei presiza halo revizaun hamutuk ho alunus sira. “Ohin fahe, ha’u hanoin katak Tersa, Kuarta, Kinta ne’e sei fahe tanba ami nonu anu ne’e hamutuk sala walu, entaun sei fahe too sesta feira, semana oin mai ne’e professor sira sei tama fila fali halo revizaun material ne’ebé rezumu MEJD intrega mai iha eskola,” Salienta nia.

Nia haktuir, Alunus ne’ebé prepardu tanba dadus lolos ne’e tanba balun sei iha foho foin dadauk la tuir ezame segundu periodu foin mak balun tur iha salaun okus tuir ezame segundu periodu maibé total alunus ne’ebé preparadu ne’e iha 300 ital ne’e mak atu tuir ezame nasionál ba tinan 2021 nian.

Nia salienta, Preparasun ba ezame nasionál ne’e mak kada tinan eskola sempre prepara Pontus ezame lokál ne’ebé for a husi Ezame nasionál ne’ebé Pontus ezame nasionál ne’e MEJD mak prepara no eskola hotu-hotu iha teritiru loran tomak ne’e hein para atu bele simu distribuisaun husi MEJD, maibé la ses ida katak material sira ne’ebé professor sira hanorin iha eskola ne’e la ses husi ezame nasionál ne’e kada tinansempre sai tanba iha porsetu kiik mos sempre sai atu nune’e bele motiva enkoraja professor sira ne’ebé hanorin tantu ezame nasionál ne’e la dook husi buat ne’ebé mak sira prepara. (BT)