DíLI----Portavoz Movimentu Juventuide Timor-Leste, Orme Maubere, Informa, Bazeia tinan 2022 Estadu Timor-Leste sei realiza fila-fali eleisaun ba Prezidente Repúblika ba periudu 2022 to’o 2027, Movimentu Juventude Timor-Leste (MJTL) husu atual Presidente Repúblika Demokrátika Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo atu rekandidatu an ba Prezidente Repúblika periudu 2022 to’o 2027 tanba Atual Presidente iha kapasidade duni atu ukun Timor-Leste tanba bazeia ba MJTL observa durante ne’e Atual Presidente Republika sempre promove dialogu ho entidade hotu hodi rona sira nia hanoin, respeitu orgaun soberania sira seluk nia knaar tuir konstituisaun haruka.

“Ita hotu hatene katak tinan 2022 Estadu Timor-Leste sei realiza fila-fali eleisaun ba Prezidente Repúblika ba periudu 2022 to’o 2027, tan ne’e ami husi Movimentu Juventude Timor Leste husu ba presidente atual Repúblika Demokrátika Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo atu rekandidatu dala ida tan ba Prezidente Repúblika periudu 2022 to’o 2027,” Hatete, Portavoz Movimentu Juventuide Timor-Leste, Orme Maubere, ba Jornalista sira liu husi komunikadu imprensa iha Kintal boot Dili, Sesta (06/08).

Nia hatutan, Ligadu ho kna’ar Prezidente Repúblika nian ne’ebé konsagra iha artigu-74 Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste (KRDTL) nu’udar kna’ar ne’ebé importante tebes, maka husi Movimentu Juventude Timor Leste konsidera katak atu assume responsabilidade ba figura ida iha nasaun doben ida ne’e, presiza figura ne’ebé iha kapasidade hodi hala’o kna’ar perante KRDTL.

Nia dehan, Razaun fundamentu sira ne’ebé Movimentu Juventude Timor-Leste justifika hodi husu ba Lu-olo atu rekandidatu ba prezidente dala ida tan, tanbá Lu -Olo iha kapasidade atu ukun Timor-Leste, ne’ebé sempre promove dialogu ho entidade hotu hodi rona sira nia hanoin, respeitu orgaun soberania sira seluk nia knaar tuir konstituisaun haruka, Lu-Olo iha matenek rasik, hatene interpreta konstituisaun RDTL no iha kapasidade no konsisten hodi foti desizaun la ho intensaun ba grupu ka partidu maibé ba interese povu tomak nian, Lu-Olo hakribi korupsaun, koluzaun no nepotizmu.

“Ami-nia Movimentu Juventude Timor-Leste halibur malu no koalia ba malu katak, Prezidente Repúblika, Lu-Olo iha kapasidade atu bele assume tan kna’ar ba Prezidente Repúblika, ami prontu fo apoiu nafatin ba Lu-Olo, ami nia movimentu kuaze instala ona iha teritótiu Timor laran tomak atu koalia ho povu hodi fo fiar nafatin ba lu-olo,” Dehan nia.

Portantu, Movimentu Juventude Timor-Leste, hato’o sira nia apresiasaun profunda ba prezidente da republika atual Francisco Guterres Lu-Olo ne’ebé assume kna’ar nu’udar Prezidente Repúblika husi tinan 2017 no sei termina iha tinan 2022, konsidera katak Lu-Olo hatudu duni nia kapasidade nu’udar prezidente ba povu tomak durante nia mandatu, tenik portavoz. (BT)