DÍLI----Parlamentu Nasionál (PN) Aprova Estadu emerjensia ba dala sanulu resin rua (EE-XII) Ho rezultadu votasaun afavor-49, konta-0, abtensaun-14, hahú husi loron 2 fulan Abril oras 00:00 termina iha loron rua fulan Maiu oras 00:00.

Xefe Governu Taur Matan Ruak hatete, Extensaun Estadu Emerejensia ne’e sei diskuti klean hodi minimiza risku ne’ebé mak dadaun ne’e Timor-Leste hasoru. “Ho estensaun ba dala-XII ami sei diskuti fila fali ho opiniaun sira suporta sira ne’ebé ita boot sira hotu, ami sei halo diskusaun klean atu hare’e ida ne’ebé mka di’ak liu no oinsa mak ita mimiza risku,” hatete Xefe Governu Taur Matan Ruak iha plenaria Extraordinario renovasaun EE-XII iha uma-fukun PN, Kuarta (31/03)

Nia Dehan, Governu sei esforsu maka’as iha Estadu emerjensia ne’e ba situasaun ne’ebe povu infrenta ba Moras Covid-19 no mate ba hamlaha. VIII Governu sei buka solusaun hodi responde ba situasaun dadaun ne’e povu Infrenta.

“Tanba ita lakoi ita-nia ema mate no lakoi atu mate ba hamlaha ami lori ida ne’e hanesan prisipiu ida hodi orienta ami-nia esforsu tomak, Governu esforsu tomak atu response ba situasaun ida ne’e,” Salienta Xefe Governu.

Primeiru Ministru mos fó obrigadu ba Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) Aniceto Longuinhos Guterres ba apoiu sira liu-liu ba extensaun Estadu Emerjensia ba dala sanulu resin rua (EE-XII). Entretantu, Bankada Fretilin, Deputada Maria Angelica Rangel Haktuir, Laiha duvidas atu vota afavor hodi extende estadu emerejensia maibe Governu presiza hare’e ba serka sanitaria ne’e fó implikasaun ba kestaun ekonomiku.

“Ami laiha duvidas atu extensaun ba Estadu emerejensia ne’ebé mak dadaun ne’e Parlamentu nasionál atu aprova, Maibé ami husu ba Governu atu hare’e didi’ak Serka Sanitariu ne’ebé mak dadaun ne’e iha distritu Tolu, Díli, Vikeke ho Baukau,” Entretantu, Bankada Fretilin Deputada Maria Angelica Rangel.

Nia relata, Serka Sanitaria ne’e fó implikasaun boot kestaun ekonómiku Iha rai laran nian, tanba laiha sirkulasaun ema lori Ai-han atu mai faan iha Díli ema barak lakon servisu ema barak para servisu tanba ne’e mak ami dehan Governu hanoin didi’ak atu extende Serka Sanitaria ne’ebé mak liu-liu iha kapitál Díli.

Aliende ida ne’e, Bankada PD Mariano Asanami Sabino Kontinua hatutan tan, Bele hanaruk estadu emerjensia ne’e ba dala sanulu resin rua (12) maibé Governu presiza halo jestaun ne’ebé mak rigoroju ba popuasaun tomak. “Ha’u nia Hanoin ita hanaruk EE ne’e maibé ita tenke Jestaun di’ak ba iha tempu ne’ebé mak ita hanaruk ne’e,” Bankada PD Mariano Asanami Sabino.

Nia informa, Estudante Barak Mak Dadaun Ne’e Seidauk Hetan Apoiu, inklui transporte publiku sira, no ba estudante sira nia husu atu Governu fó apoiu $200 dolar kada fulan ba estudante sira atu sira bele trata sira nia nesesidade ida ne’e mak jestaun ne’ebé mak merese Governu tenke halo. (BT)