DILI-Uma rua populasaun nian iha Bebora, Dili rahun ka aat total hafoin moru armajen produtu lokal Ministeriu Turismu Komersiu no Industria (MTCI) naksobu tanba produtu lokal nakonu liu no rabat ba moru hodi halo moru refere monu.

Maski la rezulta ema mate, akontesementu iha oras tuku 2 lokraik segunda semana liuba ne’e halo uma rua refere ho familia uma kain haat tanba produtu lokal haree kulit ho tonelada 400, batar tonelada 500, koto tonelada 175, total tonelada 1075 haneha.Tuir Salvador do Santos, vitima ba akontesementu ne’e senti triste ho dezastre ne’ebe la kontrola, no husu apoiu nafatin husi governu liu-liu ba intituisaun kompotente atu ajuda netik sira konaba sasan neseidade bazika ninian, tanba hetan estragus.

“Hau la ezizi ba governu maibe governu parese sei ajuda, tanba ho siatuasaun ne’e laos katak governu maka haruka para moru ne’e monu, maibe ida ne’e hanesan dezastra naturais ne’e ita ema labele kontrola,” hateten nia ba BT iha fatin Bebora.Iha fatin hanesan Altur Ribeiro hanesan mos vitima senti triste wainhira nia uma hetan estragus, no mos sasan uma laran sira seluk.

Tuir informasaun ne’ebe BT rekoilha katak uma ne’ebe at harii deste tempu governu portuguesa, tanba ne’e uma refere labele uza no tuir lolos tenki halo foun. Tuir observasaun jornalista katak iha parte sorin-sorin moru husi uma refere mos komesa iha ona sinal para atu naksobu.Entretantu Diretor ba Jestor Nasional Produtu Lokal, Fernando Sousa infora liu tan katak MTCI sei fo apoiu ba komunidade sira ne’ebe hetan dezastre, tanba sira mos traballador ba produtu lokal ne’e rasik.

“Ami komesa organiza ne’ebe governu sempre liu husi prosesu liu husi kordenasaun ba malu, hanesan transporte mina, no buat sira ne’e hotu, no ami kopera didiak ho uma nain sira no ami sei tau matan,” hateten diretor ne’e ba BT.(R-2)