DILI-Povu Distrito Bobonaro iha Sub-distrito nen, ho suco 50 no aldeia 194. Jeografikamente, Bobonaro iha parte weste Timor Leste ne’ebe baliza ho Provinsia Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonezia nian ,“dehan vice director Luta hamutuk Joaozito Viana Tersa (12/06) semana liu ba iha ninia knar fatin farol Dili.

 

Nune’e fatin rua ne’e iha relasaun kulturais no sosiais ne’ebe mak besik-liu entre komunidade sira mak hela iha baliza Timor Leste no Indonezia nian. Kulturalmente, Bobonaro difisil atu haketak ho sistema relativas no relasaun kulturais iha fronteira ne’ebe mak ezisti hori-uluk iha fatin refere. Tanba-ne’e, dalabarak ita asisti no rona aktividades kulturais barak mak hala’o hamutuk husi parte rua ne’e.

Bobonaro mos rai ida ne’ebe mak matak tebes, buras no bokur, tetuk no bee-matan barak, hodi nune’e la-sala bainhira populasaun Bobonaro moris ho vida agrikultura ou natar. Hanesan mos sai hanesan distrito ne’ebe mak sentru produsaun hare ou fos iha Timor Leste.Maibe ikus-ikus ne’e agricultor sai preokupadu tanba mudansa klimatiku afeita ba iha projeksaun klima, nune’e dalabarak “falha halo coilheita” tanba udan derepenti nune’e estraga sira-nia natar no hare.

Maske bee-matan barak no rai-tetuk luan, maibe agrikultor sira sempre preokupa ho irigasaun ba sira-nia natar tanba realidade hatudu katak seidauk iha sistema irigasaun mak diak no organizadu. Hodi nune’e rai-tetuk barak mak sai abandonadu tanba bee menus. Hodi hatene besik realidade Bobonaro, Luta Hamutuk hala’o nia aktividade durante loron hat (4) iha suco hat, hodi rona saida lolos mak agora dadaun sai povu Bobonaro nia hanoin, sira nia espektasaun ba dezenvolvimentu iha rai doben Timor Leste.

Ho aktividades diskusaun nivel komunitariu (Community Briefing), Luta Hamutuk tenta hakbesik an ba komunidade sira iha suco hat (4). 
Aktividade ne’e hahu iha dia 08 to’o 11 de Maio de 2012 hodi fahe informasaun konaba lalaok operasaun ba fundu minarai, transparensia iha seitor extraktiva industria minarai no gas, akuntabilidade iha orsamentu jeral estadu nomos oinsa povu nia partisipasaun iha dezenvolvimentu nasional.

Community briefing iha loron hat hala’o iha suco Meligo, Manapa, Ritabou no Lahomea hodi rona mos komunidade sira-nia hanoin oinsa dezenvolvimentu ne’ebe mak partisipativu liu tan, sira-nia hatene konaba distribuisaun osan husi riku soin husi minarai no gas, rona sira-nia dezafiu no obstakulu sira hasoru ba prosesu dezenvolvimentu rural durante ne’e.Durante iha prosesu diskusaun nebe halao iha suco hat ne’e, ekipa Luta Hamutuk identifika problema oin-oin nebe mak sai prokupasaun komunidade sira nian, Infelismente preokupasaun povu Bobonaro to’o agora seidauk bele rezolve. Maka hanesan tuir mai ne’e:

Distribuisaun Orsamentu nebe la justu,maske iha tinan ne’e governu propoin orsamentu bo’ot, maibe komunidade sira seidauk bele sente benefisiu husi orsamentu refere. Tamba iha fatin balun mak hanesan Suco Manapa sente triste no kestiona maka’as distribuisaun dezenvolvimentu nebe mak la justu ba sira no sira sente hetan diskriminasaun. Tamba iha tinan 2012, Suco Manapa la-hetan alokasaun orsamentu infrastruktura PDL no PDD.komunidade sira iha Suco Meligo kestiona maka’as konaba alokasaun projetu ba sira nia suco, tamba projetu mak aloka ba suco Meligo iha neba hamutuk miliaun US$75,000.00 hodi rehabilita Sede Administrasaun.

Tuir komunidade katak projetu ne’e laos prioridade ba povu Meligo tamba povu presiza Estrada,Be’e mos no fasilidade eskola. Infelismente governu laiha programa ou planu ba prioridades povu iha Suco Meligo. Projetu la refleta prioriades povu Pior liu mak governu ba halo fali Mini Market iha Suco Meligo, maibe komunidade la uza tamba ne’e laos prioridade tamba povu presiza Estrada. Signifika katak planu MTCI konba Mini Market ne’e planu nebe failha tamba la fo benefisiu no laiha impkatu ba vida ekonomia povu kiak sira.

Relasiona ho kestaun distribuisaun orsamentu Komunidade iha Suco Ritabou mos lametan tamba Dezenvolvimentu sei konsentra liu iha kapital dili nune distribuisaun ekonomia la justu. Iha Suco Manapa, komunidade no autoridade lokal sira mos kestiona Projetu konaba Mini Market tamba laiha kualidade, nune’e komunidade labele uza. Chefe do suco Manapa mos lamenta ho prosesu implementasaun projeitu ne’e tamba projetu ne’e laiha koinhesimentu legal husi autoridade lokal husi MTCI.

Iha fatin hanesan,Officer Programa Helio.P.Quimaer hateten Infrastruktura hanesan Estrada mos sai prekupasaun bot povu Bobonaro, tamba durante diskusaun ho komunidade loron 4 nia laran, povu preokupa ho kondisaun Estrada nebe mak la hetan atensaun husi governu, maske kondisaun Estrada barak mak at ona. Hanesan Estrada nebe liga entre Sub-Distritu Maliana ba Kailaku. Tuir komunidade katak Estrada nudar infrastruktrura bazika nebe importante tebes atu ajuda movimentu ekonomia iha rurais.

Kona ba Asesu Eletrisidade Relasiona ho asuntu eletrisidade, iha diskusaun ne’e komunidade iha Suco Meligo mos kestiona maka’as, tamba komunidade suco Meligo hamutuk 2.800 populasaun maibe husi total populasaun ne’e iha deit 10% mak hetan asesu ba ahi. Maibe kada fulan komunidade kontinua selu ahi US$3.00 kada ampere maibe ahi kontinua mate moris no bele mate to semana ida. Konaba asuntu eletrisidade, komunidade sira iha Suco Manapa mos ejije makas tamba to agora suku manapa seidauk asesu atu ba eletrisidade suku to Aldeia.

Projetu PDL no PDD Relasiona ho projetu PDL no PDD, Povu Meligo preokupa mos sistema programa dezenvolvimentu lokal (PDL) durante ne’e, tanba povu ho autoridades komunitariu hato’o proposta oioin konaba prioridades suco nian, maibe sempre la-hetan projetu ruma ba sira nia fatin.Mekanismu paralelismu ne’ebe aplika iha PDL difikulta suco sira atu hetan projetu no afeita mos konflitu entre lider komunitariu ho nia povu.

Sira mos preokupa konaba kondisaun infrastruktura ne’ebe mak difikulta sira hodi hala’o sira-nia aktividades ekonomia,ezemplo agora dadaun estrada at ba beibeik no difikulta asesu ba transporte publiku, laiha eletrisidade, falta bee-mos, kondisaun escola primaria ne’ebe falta fasilidades no postu saude SISCA ne’ebe durante ne seidauk iha fatin. Governu atu hadia sistema Projetu Dezenvolvimentu Desentralizadu (PDD I & II) nune’e suco no aldeia bele asesu no implementa husi komunidade rasik.Tanba PDD I no II so benefisia deit kontraktor sira no dalabarak projetu laiha kualidade”informa Helio. (R-4)