Feira ba selebrasaun loron restaurasaun independensia ba dala 10 iha Centru Convencao de Dili nebe partisipa grupo artezenatu hosi distritu nebe hetan antuziasmu maka’as hosi vizitante sira liu-liu ema estranjeiru sira hanesan iha imajen hirak ne’e. Foto BT/Pedro Ximenes