Ita barak liu-liu timoroan sira ne’ebé halo atividade negosiu iha setor privadu koñese   Jape Kong Su, na’in ba Timor Plaza Dili ne’ebé koñesidu tebes nudar sentru komersiu no negosiu iha rai doben ne’e. Timoroan ran xineza ho idade 90 resin ne’e foin daudaun selebra ninia loron kazamentu ba dala 70 nian.

Iha selebrasaun tinan 70 kazamentu ne’e Avo Jape la’os deit konta istoria kona-ba forma uma kain ne’e dura to’o tinan 70 maibe prinsipal liu mak oinsa nia esperiensia hahu moris nu’udar emprezariu husi kondisaun no situasaun difisil. Lisaun ne’ebé ita tenke foti nu’udar matadalan mak moris ne’e halo servisu sein limita. Haree deit Avo Jape, maski otas katuas liu ona, enerjiku nafatin halo servisu ba timoroan nia diak, ba rai doben Timor-Lorosa’e nia diak.

Maski sai ema riku maka’as ona, iha Darwin Australia soi shopping center boot, iha Melbourne, Brisbon, Adelaide maibe Avo Jape iha komprimisu katak Timor Lorosa’e mak nia rai. Liafuan sira Avo Jape nian, “Timor mak ita nia rai, tanba Timor-Leste mak ita iha, Timor-Leste mak fo sorti mai ita, tanba Timor-Leste mak ita hetan saude diak, tanba Timor-Leste mak ohin loron ita hetan familia boot, ita hetan riku mos mai husi Timor-Leste, Timor-Leste mak hanesan bee-matan ne’ebe moos, ita labele haluha ita tenki fila ba Timor-Leste ne’e ita nia rai rasik” hanesan fanun timoroan sira atu banati tuir.

Ho espiritu nasionalismu hanesan ne’e mak ita ida-idak konsiente saida mak ita bele halo ba ita nia rain. La’os ezije deit saida mak nasaun tenke halo mai ita. Hanesan Avo Jape ohin loron sai susesu no rai ema soi-na’in uluk hahu negosiu husi okos, negosiu ki’ikoan loke loja ho tein tua sabu, fa’an ai maran, tunu paun. 

Lisaun ne’ebé ita bele foti husi esperiensia Avo Jape mak “ita ema moris tenke servisu maka’as mak foin bele han.” Se hakarak sai emprezariu susesu ne’ebé labele tane liman deit ba projetu governu, sei la sala banati tuir Avo Jape nia liafuan sira:  “Hau sempre hatete ita ema moris tenki servisu maka’as mak foin han, labele bosok ema, labele halo aat ema seluk, tenki iha komfiansa, tenki respeita ema seluk, tenki hatene moe, labele foti  an, tenki ajuda ema seluk ne’ebe mak presiza ita nia ajuda, riku ita la lori.”***

Kakein:

“Timor-Leste mak mak ita nia rai, tanba Timor-Leste mak ita iha, Timor-Leste mak fo sorti mai ita, tanba Timor-Leste mak ita hetan saude diak, tanba Timor-Leste mak ohin loron ita hetan familia boot, ita hetan riku mos mai husi Timor-Leste, Timor-Leste mak hanesan bee matan ne’ebe moos, ita labele haluha ita tenki fila ba Timor Leste ne’e ita nia rai rasik.” 

Jape Kong Su

Emprezariu boot TL nian

Business Timor edisaun 239

Lali’an:

* Heineken sei kuda tokon $40 dada traballador 1000

- Hmm, bele sai kompañia “Sei” tinan ba tinan nunka realiza

* Oscar husu Heineken  loke  odamatan mos ba setor privadu nasional

- Ida ne’e siginifika ita taka odamatan fali ba Heineken

* Hadia setor produtivu no rekursu umanu molok tama ASEAN

- Dezafia ida ba SEPFOPE, SEAPRI, ME, MAP, no MCIA (BT)